SEMINAR

7월 6일 세미나 공지

작성자
dnclab
작성일
2018-07-10 14:11
조회
257
*논문 제목 : Tableau : A High-Throughput and predictable VM scheduler for High-Density Workloads
*일시 : 2018-07-06(pm. 7:00)
*발표자 : 이재학
*장소 : 라이시움 408호

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
※ 본 세미나는 공개 세미나 형태로 진행됩니다.
※ 논문의 원본은 저작권 문제로 공개할 수 없으며, 발표 당일 출력물로 제공해드립니다.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------